Skip to main content

Samverkan mellan entreprenör och projektör förbättras med Quadri

Read this story in English here


E20 genom Västergötland byggs just nu om och ut på en rad olika ställen. På sträckan Göteborg - Skara pågår just nu flera olika projekt som syftar till att förbättra framkomligheten på sträckan. I flera av projekten används Quadri som samordningsplattform och Novapoint som projekteringsverktyg både av konsulter och entreprenörer. En av entreprenörerna som valt att använda Quadri som sin samordningsplattform är Veidekke som just nu arbetar med att bygga ny väg på sträckan Vårgårda - Ribbingsberg.

Vi på Trimble har under projektets gång följt hur Veidekke och deras projekterande konsult Markera använt sig av Quadri och vill veta mer om deras erfarenheter av att jobba med en delad modell i projektet. För att ta reda på mer om detta, och dessutom se hur bygget ser ut i verkligheten träffade vi mätchef Nils Tegerot och teknikansvarig Väg, Claes Davidsson på plats i Vårgårda en kall decemberdag. För att få till oss mer erfarenheter har vi också pratat med Henrik Sjöman, projekteringsledare och BIM-samordnare på Veidekke.

E20 Vårgårda - Ribbingsberg

Projektet Vårgårda-Ribbingsberg består mestadels av väg i ny sträckning, men också breddning av befintlig väg. Totallängden är 7,9 km och projektet innehåller bland annat en faunapassage, ett antal broar, planskild gc-passage samt på- och avfartsramper vid en korsning med befintlig väg. Förutom detta byggs också nödfickor, driftvändplats och ett antal trummor för smådjur. Vägen blir fyrfältsväg med hastigheten 100 km/h.

the project

E20, Vårgårda - Ribbingsberg är den första delen på sträckan Vårgårda - Vara (Bild: Trafikverket)

Samverkansentreprenad

Projektet drivs med en ganska ovanlig entreprenadform där Veidekke har i uppdrag att ta fram en färdig anläggning från Vägplan och framåt. För detta har Veidekke anlitat Markera i Göteborg som konsult, berättar Nils Tegerot. 

Både Henrik, Nils och Claes är överens om att det finns stora värden i att jobba med en gemensam modell i ett projekt som detta. Claes Davidsson poängterar också att en gemensam modell är extra bra att arbeta med när entreprenadformen är total- eller samverkansentreprenad, eftersom man då alla parter i projektet arbetar tillsammans på ett helt annat sätt än i en traditionell utförandeentreprenad. Han fortsätter sitt resonemang och berättar att arbetet med vägplanen i princip varit som ett vanligt uppdrag år Trafikverket, men att Veidekke kommit med mycket bra inspel under projekteringen. Som exempel nämner Claes tillfälliga vägar och omledningar där entreprenörens kunskaper är väldigt värdefulla redan i vägplaneskedet. Nils Tegerot infogar att entreprenören får en betydligt större förståelse för planprocessen när man är direkt engagerad i den också - så båda parter ser stora fördelar med denna entreprenadform.

the veidekke team

Nils Tegerot, Veidekke och Claes Davidsson, Markera Mark AB framför en av de större bergskärningarna i projektet. (Bild: Trimble

Henrik Sjöman ger oss en beskrivning av hur man arbetat i projektet för att detaljeringsnivån skall bli rätt för varje enskilt skede i processen; - Arbetsgången i stort är sådan att vi som Entreprenör tar fram handlingar med hjälp av vår konsult Markera, och att beställaren Trafikverket gör en mottagningskontroll.
Entreprenör och konsult har i förväg enats om en detaljeringsnivå för respektive skede i projektet. De överenskomna nivåerna ligger till grund för konsultens budget och projekteringsbeskrivning, fortsätter Henrik. Vi försöker hålla oss till en nivå som är praktiskt inriktad så att varje projektör kan se och förstå vilken typ av objekt som skall skapas, och med vilken noggrannhet de skall redovisas. Till exempel har vi valt att helt avstå från krav på kodning av objekt i modellen, då vi inte ser någon praktiskt nytta med detta. Däremot har vi ställt krav på att alla belagda ytor, och alla diken i korsningarna skall kunna byggas direkt med data från modellen. Detta är ett tydligt exempel på när vi håller vår kravställning inriktad på praktisk användning och inget annat, poängterar Henrik Sjöman.

Viktigt att sätta ändamålsenliga krav

Den här typen av krav gör ju att projektören måste lägga ner mer tid på att “rita rätt” i modellen och därför är det viktigt att vi ställer dem vid rätt skede i projekteringen - i detta fall i bygghandlingsskedet, fortsätter Henrik. Min uppfattning är att man ofta ställer för höga krav på detaljeringsnivå för tidigt i projekten vilket leder till tidskrävande insatser vid ändringar i projektet. Vi måste våga hitta en kostnads- och tidseffektiv detaljeringsnivå som bibehåller den kvalité som projektets deltagare har nytta av. Här är min uppfattning att vår beställare ofta ställer för höga krav för tidigt i processen vilket skapar onödigt merarbete vid ändringar. När vi använder en gemensam modell där alla kan se det som skall byggas i 3D kan alla också på ett enkelt sätt se vad vi vinner på att modellen är rätt redan från start, och finns de situationer då vi måste omvärdera kraven är modellen ett bra diskussionsunderlag.

Nils Tegerot fortsätter med att berätta om vikten av kommunikation mellan entreprenör och konsult; - Vi har en mötesserie där konsulten lämnar över handlingen, beskriver förändringar samt kända fel och brister. Vi i vår tur uppdaterar konsulten om var på sträckan som vi arbetar och vilka moment som är viktiga inom den närmaste tiden. Henrik Sjöman inflikar att de här mötena är viktiga eftersom vi då kan adressera rätt fråga till rätt resurs i projektet. Våra mätare är duktiga och löser det mesta på plats, men vissa frågor är ju projektören bäst lämpad att lösa med sina kunskaper om tex överbyggnadsdimensionering och vägutformning. 
Claes instämmer i att detta sätt att jobba underlättar för alla parter. Projektören får veta vad som är viktigast, och entreprenören förstår hur modellen är uppbyggd och vilken data som kan användas, och när.

The new E20 highway

Här växer den nya sträckningen av E20 fram (Bild: Trimble

Att använda Quadri som gemensam modell underlättar verkligen vår kommunikation, säger Nils Tegerot. Eftersom alla har tillgång till samma data, och modellen alltid är uppdaterad med de senaste ändringarna blir det inga tveksamheter om vad som gäller. Dessutom mäter vi in allt berg när det är avtäckt, vi flyger området med drönare och vi mäter in alla ledningar när de är klara. Allt detta kan vi sedan lägga in i modellen för att jämföra med projekteringen, och också få ett bra grund för relationshandlingarna. 

Alla har tillgång till samma underlag

Även beställarens byggledare har tillgång till modellen och hämtar exempelvis ut terrassytor för att jämföra praktiskt utfört med det vi har i handlingen. Det funkar väldigt bra jämfört att som tidigare skicka modellen som en fil vid givna tidpunkter, fortsätter Nils. 

Markera och Veidekke arbetade tillsammans i ett annat projekt för några år sedan, där vi också använde Quadri, berättar Claes. Vi lärde oss mycket i det projektet som vi tagit med oss. Båda företagen har lång erfarenhet av att jobba med både Quadri och med Novapoint. Markera har till exempel använt Quadri sedan 2014, fortsätter Claes Davidsson.

En sak vi lärt oss är att det är bra att göra ett omtag i modellerna när man går från vägplan till bygghandling, förklarar Claes. I vägplanen skapas till exempel många alternativa lösningar och det läggs in data som är intressant enbart i det skedet. När vi sedan går över i bygghandlingsskedet så skifter ju fokus i modellen mer till byggbarhet och mängdreglering, vilket också påverkar vilken data som är nödvändig att ha i modellen. Detta är något som vi på Trimble också uppmanar er användare att tillämpa i de flesta projekt. Även i utförandeentreprenader är det av stor vikt att rensa modellerna innan leverans för bli av med överskottsinformation.

En annan sak som är viktig att tänka på är att ha en tydlig struktur i Quadrimodellen så att alla vet var de kan hitta aktuell information. Här är funktionen att skapa paket i Quadri väldigt användbar berättar Henrik. 

Nils Tegerot berättar att man använder sig av paket i stor utsträckning för att underlätta för alla att veta vilken data i modellen som är aktuell, och vilken data som är klar att användas för till exempel maskinstyrning. 
I projektet används flera olika system för maskinstyrning så det blir mycket konvertering till olika filformat eftersom maskinstyrningssystemen ofta kräver specifika filformat. Detta är något vi mätchefer gärna skulle se en ökad standardisering av i framtiden för att undvika merarbete, påpekar Nils. Veidekke använder mycket mätinstrument från Leica, och SBG Geo som programvara för att processa mätdata, men den kommunikationen med Quadri fungerar alldeles utmärkt enligt Nils. 

quadri screenshotAllt VA i modellen

Alla VA-ledningar och trummor i projektet är projekterade med Novapoint VA och ligger också i Quadrimodellen. En av de stora fördelarna med Novapoint VA är att både ledningar, brunnar och schakt skapas på samma gång vilket gör det enkelt för entreprenören att få ut den data som behövs även för VA-arbetena. 
Jag skickade faktiskt ut allt VA-från Quadri igår så det finns i maskinerna nu när vi skall dra igång stora delar av VA-arbeten, säger Nils. 

Den enda projekteringen som inte uppdaterats löpande i modellen är broarna. Broprojektören har istället levererat IFC-filer som vi läst in i modellen som illustrationer. De nya konnektorerna verkar ju väldigt bra och öppnar upp för att även bro kan vara direkt uppkopplade och leverera direkt till Quadri i nästa projekt, påpekar Claes. Det blir ju enklare även för broprojektören om de kan hämta sitt underlag, tex väglinjer och terrängytor direkt från Quadri. På så sätt minskar risken att någon sitter och projekterar med inaktuella underlag.

Den absolut största fördelen med att använda Quadri är att vi får kortare beslutsvägar, undvika missförstånd och jobba mycket effektivare med ändringar under projektet gång. Reviderings-pm blir mer utav en löpande sammanfattning av ändringar under en viss period. Det blir enkelt att förstå handlingen, och vi ute på bygget kan också påverka hur modellen skall tas fram. Detta är ju i grund och botten en konsekvens av entreprenadformen, men Quadri gör arbetet så mycket lättare sammanfattar Nils Tegerot. 


Veidekkes och Markeras Quadri topplista:

  • Entreprenören och projektören får en större förståelse för vad som skall göras
  • Alla har tillgång till en uppdaterad samordningsmodell, hela tiden
  • Enkelt att skicka data från modellen till andra system
  • Löpande uppdatering av modellen med inmätningar, scanning och ortofoton från drönare